Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz rzeczy i osób

CENA KURSU 700 ZŁ.

                                                                                                           
 

——————————————————————————————————————————————-

 NAJBLIŻSZY KURS GRUPOWY 02.08.2024  (piątek) godz. 16.00 

                                                                  LUB

                                      W KAŻDEJ CHWILI – metodą e-learningową

 ——————————————————————————————————————————————-
 Zgodnie z art. 39 d Ustawy o transporcie drogowym,
 

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, która:

1) zapoznała się z programem szkolenia okresowego;
2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub
3) pracuje na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonującego przewóz drogowy.
 

Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji,
ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

 Kierowca może odbywać szkolenie okresowe w jednej z następujących form:
1) kursu okresowego;
2) cyklu zajęć rozłożonych w okresie pięciu lat, obejmującego program kursu okresowego.
 

Szkolenie okresowe jest prowadzone w ośrodku szkolenia w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

1) C1, C1+E, C i C+E;
2) D1, D1+E, D i D+E.
 

Kierowca, który zaprzestał wykonywania przewozu drogowego przez okres uniemożliwiający spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2,
przed ponownym przystąpieniem do wykonywania przewozu obowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, o których mowa w ust. 4, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.
 
——————————————————————————————————————————————————-
 
Profil kierowcy zawodowego wydają właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wydziały komunikacji