Instruktorzy

Spotkanie organizacyjne w sprawie nowego kursu 09.01.2024 roku o godz. 17.00

Szkolenie może rozpocząć osoba, która:

a) posiada prawo jazdy kategorii B przez okres co najmniej 2 lat,

b) posiada ważne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora

c) nie była karana wyrokiem sądu za:

– przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,

– przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

– przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

– prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

– przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

– przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 roku Nr 30, poz. 151 z późn. zm.).
     
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019 poz. 1200) w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

    Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu na kurs:

  1. zaświadczenie o niekaralności: (Kartoteka Karna Krajowego Rejestru Karnego),
  2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
  3. prawo jazdy do wglądu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego, kandydat na instruktora nauki jazdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i składa, we właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania wydziale komunikacji (Starosta lub Prezydent Miasta), wniosek o wpis do ewidencji instruktorów. Starosta wnioskuje do przewodniczącego komisji powołanej przez Wojewodę o wyznaczenie terminu egzaminu państwowego.