Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna OfertaKursy TAXI

Kursy TAXI

 • Na mocy uchwały Rady Miasta w Radomiu nie jest  juz wymagane ukończenie szkolenia

  i zdawanie egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką.  

  ---------------------------------------------------------------------------

  Osoba wykonująca transport drogowy taksówką musi spełniać następujące wymagania:

  - posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
  - brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
  - brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy,
  - nie być skazaną za przestępstwa popełnione umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku oraz za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajnoś
  ci

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.).

  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002r. w sprawie szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego (Dz. U. Nr 12, poz. 118).

  Program szkolenia:

  1. Przepisy prawne obowiązujące przy wykonywaniu działalności związanej z zarobkowym przewozem osób taksówką.
  2. Przepisy prawa miejscowego.
  3. Zagadnienia z topografii miejsca prowadzenia działalności przewozowej, w szczególności usytuowanie zabytków, bazy noclegowo-gastronomicznej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej.
  4. Wybrane zagadnienia podatkowe.
  5. Wybrane zagadnienia z Kodeksu pracy.
  6. Bezpieczeństwo i higienę pracy oraz kultura obsługi pasażera.
  7. Organy kontroli, zasady postępowania.

  Szkolenie zakończone jest egzaminem.
  Wymiar kursu: 28 godzin dydaktycznych.
  Cena szkolenia: 400 zł

  Koszt egzaminu państwowego: 259,38 zł.